logo

Terms & Policies

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Như được sử dụng trong các Điều khoản & Điều kiện này, “HAHALOLO” có nghĩa là HAHALOLO OF USA SOCIAL NETWORK AND TRAVEL INC. và các trải nghiệm trang web https://invest.hahalolo.com (Sau đây có thể gọi là “Trang web” hoặc “Hệ thống invest.hahalolo.com”).

Chung

Trang web có thể bao gồm hoặc cung cấp một số nội dung nhất định (Sau đây gọi chung là “Nội dung”). Nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn: (1) tài khoản, số lượng cổ phần sở hữu, tổng giá trị, lịch sử giao dịch; (2) các công cụ tương tác đầu tư; (3) thanh toán và tài khoản công cụ quản lý; (4) tên công ty, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, tên thương mại, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc sở hữu của Hahalolo; và (5) bất kỳ thông tin, nội dung nào khác.

Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

Bằng cách tiếp tục truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm cả các chính sách được đề cập ở đây và các hướng dẫn về Thủ tục Đăng ký Đầu tư Hahalolo trên Hệ thống Invest.hahalolo.com. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào do bạn đề xuất bổ sung hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản và Điều kiện này đều bị Công ty từ chối rõ ràng và sẽ không có hiệu lực. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG NGỪNG TRUY CẬP TRANG WEB VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG NGAY LẬP TỨC.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Nội dung không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, pháp lý, thuế hoặc đầu tư. Bạn chịu trách nhiệm tự xem xét định hướng đầu tư, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan phù hợp với bạn dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, hoàn cảnh tài chính của bạn và khả năng chấp nhận rủi ro. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia pháp lý hoặc thuế liên quan đến tình huống cụ thể. Sau khi đọc các quy định về Điều khoản và Điều kiện, các chính sách được đề cập ở đây và các hướng dẫn về Thủ tục Đăng ký Đầu tư Hahalolo trên Hệ thống Invest.hahalolo.com, nếu bạn quyết định tiếp tục thực hiện đầu tư, HAHALOLO, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH CỦA HAHALOLO VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NH N VIÊN, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ CỦA HAHALOLO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI BẤT KỲ HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NÀO TỪ VIỆC TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA BẠN.

BẠN ĐỒNG Ý GIỮ HAHALOLO, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH CỦA HAHALOLO VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NH N VIÊN, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ CỦA HAHALOLO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CÓ THỂ XẢY RA ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TỰ CHỈ ĐẠO NÀO CỦA BẠN DỰA TRÊN NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN THÔNG QUA HỆ THỐNG INVEST.HAHALOLO.COM.

Nội dung

Nội dung được đăng trên Trang web có hiệu lực vào ngày đã nêu hoặc nếu không có ngày được nêu, thì sẽ là ngày đầu tiên đăng bài.

Hahalolo không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác đối với giá trị hiện tại hoặc tương lai của bất kỳ hoạt động mua bán, trao đổi hoặc giao dịch nào khác liên quan đến bất bất kỳ khoản đầu tư cổ phần nào.

Nội dung được cung cấp dành riêng cho việc truy cập và sử dụng cá nhân. Không có phần nào của Nội dung có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, được truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web nào khác hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hahalolo.

Sử dụng & Truy cập

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và duy trì các phương tiện mà bạn truy cập Trang web, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động, phần cứng kết nối và đường dây viễn thông của bạn.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi truy cập và phí dịch vụ cần thiết để kết nối với Trang web và chịu mọi khoản phí phát sinh khi sử dụng các dịch vụ kết nối đó. Bạn cũng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng và lưu trữ thông tin trên máy tính cá nhân, thiết bị di động của bạn hoặc trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào khác mà thông qua đó bạn có quyền truy cập vào Trang web (sau đây gọi là “Máy tính”).

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã triển khai và lập kế hoạch vận hành và duy trì biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan đến bảo mật và kiểm soát Máy tính của bạn cũng như bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có trong đó.

Bạn đồng ý rằng Hahalolo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn trong trường hợp hỏng hóc hoặc phá hủy hệ thống Máy tính, dữ liệu hoặc hồ sơ của bạn hoặc bất kỳ phần nào của chúng, hoặc đối với sự chậm trễ, mất mát, lỗi hoặc thiếu sót do hỏng hóc hoặc quản lý kém bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm viễn thông hoặc Máy tính nào.

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, việc truy cập Trang web và sử dụng Nội dung của bạn phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Bạn không được phép sử dụng, bán, thuê, cho thuê, sao chép, sửa đổi, phân phối, phân phối lại, cấp phép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, xuất bản, chỉnh sửa, tạo các tác phẩm phái sinh từ, hoặc sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung và Nhãn hiệu nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hahalolo;

 • Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không phần nào của Nội dung và / hoặc Nhãn hiệu có trong đó có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hahalolo;

 • Bạn sẽ không truy cập Trang web để xây dựng một dịch vụ, nội dung tương tự hoặc cạnh tranh;

 • Bạn không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm, nhưng không giới hạn, Hahalolo hoặc nhân viên, cán bộ, người liên quan, đại lý, hoặc đại diện của Hahalolo hoặc nói cách khác là xuyên tạc sự liên kết, kết nối hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc sử dụng bất kỳ thông tin liên hệ gian lận, gây hiểu lầm hoặc không chính xác nào;

 • Bạn không được xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ tính năng nào của Trang web hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web thông qua bất kỳ phương tiện nào, hoặc can thiệp vào khả năng truy cập, sử dụng Trang web và các Nội dung của bất kỳ người nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách cố gắng làm giảm hiệu suất của máy chủ theo bất kỳ cách nào).

Nhãn hiệu và Bản quyền

Tất cả các quyền và lợi ích trong và đối với Nội dung, Nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu tượng “Hahalolo” đều thuộc quyền sở hữu của Hahalolo, các công ty thành viên hoặc các chi nhánh của nó và được bảo vệ bởi pháp luật về bản quyền và nhãn hiệu cũng như các điều ước quốc tế.

Hình ảnh hiển thị trên Trang web là tài sản của Hahalolo. Bạn đồng ý không tải lên, đăng, tái sản xuất hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được bảo vệ bởi bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác mà không có sự cho phép trước của chủ sở hữu các quyền đó và sự đồng ý trước bằng văn bản của Hahalolo.

Không có nội dung nào trên Trang web có thể được hiểu là cấp, theo ngụ ý, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Hahalolo. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào cho bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hahalolo.

Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng hoặc Nội dung của chúng tôi đang vi phạm bất hợp pháp (các) bản quyền của tài liệu có bản quyền và muốn xóa tài liệu bị cáo buộc vi phạm, thì bạn phải cung cấp được những thông tin sau cho chúng tôi:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;

 • Nhận dạng (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

 • Nhận dạng tài liệu trên Trang web của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và bạn yêu cầu chúng tôi xóa;

 • Có đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định nguồn gốc tài liệu đó;

 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền phản đối; và tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc đã bị vi phạm hoặc Bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

 • Xin lưu ý rằng, nếu bên khiếu nại trình bày sai bất kỳ sự thật nào trong một thông báo bằng văn bản, bên khiếu nại sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí và phí luật sư nào mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và cáo buộc vi phạm bản quyền.

Đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây:

 • Email: [email protected]

 • Địa chỉ: 5000 Central Park Drive, Suite 207 Lincoln, Nebraska 6850.

Chấm dứt, Sửa đổi

Bạn đồng ý rằng, không cần được nhận thông báo từ Hahalolo, Hahalolo vẫn có thể chấm dứt quy định về Điều khoản và Điều kiện này với người dùng hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web và/ hoặc Nội dung, dù có hoặc không có nguyên nhân vào bất kỳ lúc nào, và việc chấm dứt, đình chỉ có hiệu lực ngay lập tức.

Điều khoản và Điều kiện này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần Hahalolo thông báo nếu bạn, theo quyết định của Hahalolo, không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này. Hahalolo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Trang web và/ hoặc Nội dung, hoặc bất kỳ các khiếu nại liên quan đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ đó.

Hahalolo có thể ngừng hoặc sửa đổi Nội dung, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Hahalolo không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ngừng cung cấp hoặc sửa đổi đó.

Thông tin, nội dung liên lạc

Bằng cách truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung, bạn đồng ý với bất kỳ hình thức ghi lại và lưu giữ thông tin, nội dung liên lạc và dữ liệu nào được trao đổi giữa bạn và Hahalolo.

Bằng cách truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung, bạn đồng ý để dữ liệu cá nhân của mình được chuyển đến và xử lý bởi Hahalolo, các công ty thành viên và/ hoặc các chi nhánh của nó. Là một phần của việc cung cấp dịch vụ cho bạn, Hahalolo có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin, nội dung liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo giao dịch thành công. Thông tin, nội dung liên lạc này được coi là một phần của Nội dung, mà bạn có thể không chọn không nhận.

Chính sách áp dụng

Ngoài các Điều khoản và Điều kiện này, quyền truy cập và sử dụng Nội dung trên Trang web của bạn phải tuân theo các chính sách hiện tại của Hahalolo liên quan đến Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách quyền riêng tư và các Hướng dẫn Thủ tục Đăng ký Đầu tư trên Hệ thống Invest.hahalolo.com. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách này và tất cả các chính sách khác của Hahalolo áp dụng cho việc truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung.

Sự vi phạm và bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Hahalolo, các công ty thành viên, các chi nhánh của nó cũng như ban tổng giám đốc, các cán bộ, nhân viên, người liên quan, đại lý của Hahalolo không phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện, thủ tục tố tụng, mất mát, thiệt hại, chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập và / hoặc sử dụng, hoặc tương tác với Nội dung, hoặc bất kỳ hành động, lỗi hoặc thiếu sót nào trong việc sử dụng tài khoản của bạn, liên quan đến việc đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề liên quan đến (i) thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm; phỉ báng; xâm phạm riêng tư; vi phạm bản quyền, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ khác; (ii) bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện này; (iii) bất kỳ thiệt hại nào cho người hoặc tài sản; hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn vi phạm toàn bộ hoặc một phần bất kỳ điều khoản nào có trong tài liệu này, Hahalolo hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty có quyền thực hiện hành động sau nếu họ thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, việc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào với bạn, chấm dứt hoặc chặn quyền truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung của bạn và / hoặc thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn.

Sự cố kỹ thuật

Bạn hiểu rằng mặc dù mạng Internet và World Wide Web nói chung là đáng tin cậy, nhưng các sự cố kỹ thuật hoặc các điều kiện khác có thể làm chậm trễ hoặc ngăn bạn truy cập Trang web, sử dụng Nội dung.

Hahalolo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, và bạn đồng ý giữ Hahalolo, các công ty thành viên, các chi nhánh của nó cũng như ban tổng giám đốc, các cán bộ, nhân viên, người liên quan, bất kỳ đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào của Hahalolo không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật, lỗi và trục trặc hệ thống, lỗi đường truyền liên lạc, lỗi thiết bị hoặc phần mềm hoặc trục trặc, các vấn đề về truy cập hệ thống, các vấn đề về dung lượng hệ thống, nhu cầu lưu lượng Internet cao, vi phạm bảo mật và truy cập trái phép cũng như các vấn đề và lỗi máy tính tương tự khác.

Hahalolo không đại diện hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập Trang web và/ hoặc sử dụng Nội dung tại các thời điểm hoặc địa điểm bạn chọn.

Hahalolo không đảm bảo rằng Trang web sẽ không bị gián đoạn và không có lỗi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên Hahalolo sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thể thực hiện các giao dịch và yêu cầu do lỗi vận hành hệ thống thông tin, lỗi kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Trường hợp bất khả kháng

Bạn đồng ý rằng Hahalolo sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác trong trường hợp bất khả kháng (bao gồm, nhưng không giới hạn, hành động của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan pháp luật nào) hoặc đối với lỗi hoặc thiệt hại hoặc phá hủy hệ thống máy tính, dữ liệu hoặc hồ sơ của bạn hoặc bất kỳ phần nào của chúng, hoặc sự chậm trễ, mất mát, lỗi hoặc thiếu sót do lỗi hoặc quản lý yếu kém của bất kỳ thiết bị viễn thông hoặc máy tính hoặc phần mềm nào.

Bản sửa đổi

Hahalolo có thể sửa đổi các quy định về Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tài liệu này. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các bản sửa đổi tiếp theo và đồng ý xem xét các Điều khoản và Điều kiện này theo định kỳ để thay đổi.

Phiên bản cập nhật mới nhất của tài liệu “Điều khoản và Điều kiện” này sẽ có sẵn trên Trang web để bạn xem xét. Việc bạn tiếp tục truy cập vào Trang web, sử dụng Nội dung và/ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn sau bất kỳ sửa đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đã cập nhật.

Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, bạn có thể không truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung của chúng tôi. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào do bạn đề xuất bổ sung hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản và Điều kiện này đều bị Công ty từ chối và sẽ không có hiệu lực.

Luật áp dụng, Tính hiệu lực từng phần

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Delaware, mà không tính đến các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật. Bất kỳ hành động pháp lý nào hoặc thủ tục phát sinh theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chỉ được đưa ra tại các Tòa án đặt tại Delaware.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là không có trong quy định Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

II. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Tại Hahalolo, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật. Chính sách Quyền riêng tư này phác thảo cách Hahalolo (gọi chung là “chúng tôi”) xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn thông qua các Trang web và khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các kênh dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (hoặc “người dùng”) và chúng tôi. Bằng cách truy cập Trang web, sử dụng Nội dung và/ hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi ở bất kỳ định dạng nào, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, và bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo cách thức được nêu trong Chính sách này. Chính sách Quyền riêng tư này được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách này một cách cẩn thận và định kỳ tham khảo nó để bạn hiểu nó và những thay đổi sau đó nếu có. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG NGỪNG TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NGAY LẬP TỨC.

Các định nghĩa, quy định từ viết tắt trong Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho Chính sách Quyền riêng tư này trừ khi có quy định khác. ĐỂ BỔ SUNG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG XEM LẠI QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI, CÙNG VỚI CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC CHÚNG TÔI THÔNG BÁO THỜI ĐIỂM.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP
Thông tin bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia hoặc giao tiếp với chúng tôi như được mô tả bên dưới.

 • Dữ liệu Nhận dạng, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các dữ liệu khác về giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 • Dữ liệu Liên hệ, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư của bạn;

 • Dữ liệu Tài chính, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán, và lịch sử giao dịch tài chính của bạn;

 • Dữ liệu Hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Xin lưu ý rằng bạn không có nghĩa vụ pháp lý nào phải cung cấp cho chúng tôi Thông tin của bạn, tuy nhiên, bạn có thể không được truy cập Trang web và/ hoặc sử dụng Nội dung của chúng tôi nếu bạn không làm như vậy. Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi những thông tin này, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó trong hồ sơ của mình và chỉ xử lý theo các quy định của Chính sách Quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Cũng giống với nhiều nền tảng kỹ thuật số, chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin nhất định về bạn khi bạn truy cập Trang web và sử dụng Nội dung của chúng tôi, như được mô tả bên dưới.

 • Thông tin sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các số nhận dạng thiết bị (như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị di động), các trang hoặc tính năng bạn sử dụng, ngày giờ truy cập và các thông tin sử dụng tương tự khác.

 • Thông tin Giao dịch. Khi bạn nhận, gửi hoặc hoàn tất một giao dịch qua Trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch, chẳng hạn như số tiền giao dịch, thời gian và ngày của giao dịch.

 • Dữ liệu vị trí. Chúng tôi có thể thu thập vị trí GPS thiết bị di động của bạn phù hợp với quyền thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng ước tính vị trí của bạn theo địa chỉ IP của bạn.

 • Thông tin được thu thập thông qua các công nghệ theo dõi. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ, bao gồm cookie và đèn hiệu web (web beacons), để tự động thu thập một số kiểu sử dụng và thông tin thiết bị nhất định khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ, được đặt trên thiết bị của người dùng, cho phép một Trang web ghi nhớ các tùy chọn của người dùng. Đèn hiệu web (web beacons) là những đoạn mã nhỏ được đặt trên Trang web để theo dõi hành vi và thu thập dữ liệu về khách truy cập đang xem Trang web. Thông tin được thu thập thông qua các công nghệ này bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại nền tảng, loại thiết bị, hệ điều hành, ngày và giờ, một thiết bị hoặc ID tài khoản duy nhất, thông tin sử dụng và các thông tin tương tự khác. Để biết thông tin về cách tắt cookie, vui lòng xem phần Kiểm soát của bạn bên dưới.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích được mô tả bên dưới hoặc theo cách khác được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập:

 • Duy trì và cung cấp dịch vụ, bao gồm xử lý các đơn đăng ký tài khoản, xác thực danh tính của bạn, hỗ trợ và xử lý việc quản lý tài khoản;

 • Gửi cho bạn thông tin giao dịch, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật phần mềm, cảnh báo bảo mật, thông báo hỗ trợ và quản trị cũng như thông tin về giao dịch của bạn;

 • Giám sát và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích việc sử dụng, nghiên cứu và phát triển;

 • Giúp bảo vệ sự an toàn và bảo mật của Trang web, doanh nghiệp và người dùng của chúng tôi, chẳng hạn như để điều tra và giúp ngăn chặn gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác;

 • Bảo vệ hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý, bao gồm cả việc thực thi và thực hiện các hợp đồng và thỏa thuận;

 • Ngoài những điều trên, thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ về kỹ thuật.

3. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết duy trì sự tin tưởng của bạn và chúng tôi muốn bạn hiểu chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn khi nào và với ai. Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn trong các trường hợp được mô tả bên dưới.

 • Công ty thành viên của Hahalolo. Khi cần thiết, chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các công ty, chi nhánh khác do Hahalolo sở hữu hoặc kiểm soát. Các công ty, chi nhánh này sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào được chia sẻ theo cách tương tự như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Các công ty này có thể được đặt tại các quốc gia có thể cung cấp một mức độ bảo vệ quyền riêng tư khác với khu vực tài phán của bạn.

 • Các giao dịch công ty quan trọng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn liên quan đến một giao dịch công ty quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, cấp vốn, thay đổi quyền kiểm soát hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một bên thứ ba, hoặc trong trường hợp không may có khả năng xảy ra phá sản hoặc tiến trình tương tự.

 • Mục đích pháp lý. Chúng tôi tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó tuân theo hoặc được yêu cầu bởi bất kỳ quy định pháp luật, quy trình pháp lý hiện hành nào, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hiện hành hoặc lệnh của tòa án; thực thi các quy định của Chính sách Quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Hahalolo, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó; hoặc để bảo vệ quyền, lợi ích, sự an toàn và bảo mật của Công ty, các công ty thành viên, các đối tác, chi nhánh, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

 • Với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn cho bất kỳ mục đích nào khác nếu có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với những người khác dưới dạng tổng hợp hoặc dưới dạng không thể xác định được danh tính của bạn.

4. KIỂM SOÁT CỦA BẠN
Thông tin tài khoản cá nhân.

Bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

Kiểm soát cookie.

Nhiều trình duyệt web được thiết lập để chấp nhận cookie và các công nghệ theo dõi tương tự theo mặc định. Nếu muốn, bạn có thể đặt trình duyệt của mình xóa hoặc từ chối các công nghệ này. Nếu bạn sử dụng một thiết bị khác, thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie chọn không tham gia có chứa tùy chọn của bạn, bạn có thể cần phải thực hiện lại tác vụ chọn không tham gia.

5. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách Quyền riêng tư này sẽ thay đổi theo thời gian và khi chúng tôi cập nhật, chúng tôi sẽ sửa đổi "Ngày có hiệu lực" ở trên và đăng Chính sách mới; và trong một số trường hợp, chúng tôi cung cấp thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào Trang web của chúng tôi hoặc gửi cho bạn một thông báo). Để được cập nhật về các chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách một cách thường xuyên khi bạn tiếp tục truy cập vào Trang web và sử dụng Nội dung của chúng tôi.

6. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].